Rogge

Rogge (winterrogge) biedt in veel gevallen de mogelijkheid om nog laat (tot eind oktober) een bodembedekker in te zaaien. Rogge geeft tijdens de winter nog wat grondbedekking (sterk afhankelijk van het zaaitijdstip) en na de winter komt de groei vlug op gang. Het gewas moet tijdig ingeploegd worden. Een zwaar gewas onttrekt veel water aan de bodem en het onderploegen is niet gemakkelijk. Bovendien kan dit storend werken op de capillaire opstijging van het water en de wortelontwikkeling van het volggewas.

Op de Belgische rassenlijst is momenteel één ras ingeschreven. Dit voldoet zeker aan de eisen die aan rogge als groenbedekker worden gesteld nl. een goede wintervastheid en een vlotte voorjaarsontwikkeling. Prijs en zaadkwaliteit zijn medebepalend bij de aankoop van het zaaizaad.

JOBARO (2005)

Vrij goede tot goede bodembedekking vóór de winter en goede bodembedekking na de winter. Goede vorsttolerantie. Zeer goede ziektetolerantie en een snelle hergroei na de winter.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.