Doel van de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst

rassen Verdere beproeving na opname is noodzakelijk om de eigenschappen van de rassen te kennen onder specifieke uitbatingsvoorwaarden en om regionale invloeden te bestuderen. Deze verdere beproeving vormen, samen met de cultuur- en gebruikswaarde proeven voor de nationale rassencatalogus, de basis voor de Beschrijvende en Aanbevelende rassenlijst 2021.

De beschrijvende en aanbevelende rassenlijst geeft een overzicht van de landbouwkundige waardering van alle rassen van de voedergewassen en groenbedekkers opgenomen op de Belgische nationale rassenlijst. De rasvergelijkingen zijn gebaseerd op basis van proefveldgegevens uit de periode 1985 tot op heden.

De beschrijvende en aanbevelende rassenlijst wordt jaarlijks opgesteld met als doel de landbouwer juist te informeren over de kenmerken van alle in België opgenomen rassen en in het bijzonder van de nieuw toegelaten rassen. Aan de hand van deze rassenlijst kan de landbouwer op een objectieve manier de rassen kiezen die het best aan zijn bedrijfsspecifieke noden voldoen. Hierbij moet per bedrijf ook gedacht worden om een zekere risicospreiding in het teeltplan in te bouwen door het verbouwen van meerdere rassen per gewas. Het telen van meer dan één ras van een gewas op eenzelfde bedrijf kan meerdere voordelen bieden: risicospreiding t.o.v. ziekten, plagen, vorstresistentie, spreiding van zaai- en oogstwerkzaamheden, enz.

De informatie in de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst is gebaseerd op de resultaten van de officiële rassenproeven met aanvullende proeven, zodat de gegevens van minstens drie proefjaren met zes tot zeven proeven per jaar verwerkt worden.

Bij de beschrijving worden de resultaten van alle rassen uit de Belgische rassencatalogus gegeven, zodat in één oogopslag nieuwe en oudere rassen kunnen vergeleken worden.

Voor aanbeveling worden rassen met een gunstige beoordeling voor de belangrijkste landbouwkundige kenmerken uitgekozen. Aan de hand van deze gegevens kan de landbouwer voor uiteenlopende teeltomstandigheden tot een verantwoorde rassenkeuze komen. Vooral voor voedergewassen, die op het bedrijf verbruikt worden, is de nood aan een aanbevelende rassenlijst zeer groot. Dit omwille van het feit dat men zich moeilijk een beeld kan vormen over de opbrengst en de kwaliteit van het geoogste product. De uitgave van de beschrijvende en aanbevelende rassenlijst beantwoordt aan een duidelijke vraag. In het kader van de Europese eenheidsmarkt zijn deze rassenlijsten onmisbaar. Het zijn unieke documenten waarin objectieve en betrouwbare informatie gegeven wordt over de gedragingen van de nieuwe rassen onder onze Belgische ecologische voorwaarden.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.