Landbouwkundige eigenschappen

Vroegrijpheid

Korrelmaïs wordt geteeld voor de droge korrel. In verband met de droogkosten moet gestreefd worden naar een zo laag mogelijk vochtgehalte van de korrel (maximaal 35 – 36 % vocht). Bij vergelijking van twee rassen met minimaal 1 % verschil in vochtgehalte in de korrel, moet het ras met het hoogste vochtgehalte minstens 2 % meer korrelopbrengst per % vochtverschil behalen om vanuit economisch oogpunt even interessant te zijn.

Korrelopbrengst

De korrelopbrengst is sterk rasgebonden doch wordt ook beïnvloed door het jaar, de locatie en het zaaitijdstip. De korrelopbrengst is meestal omgekeerd evenredig met de vroegrijpheid.

Legervastheid

Omdat het gewas meestal tot laat in de herfst te velde blijft staan moet de legervastheid goed zijn (beoordelingscijfer van minimaal 7). Legering wordt meestal veroorzaakt door wortelzwakte, doch soms kan stengelzwakte een belangrijke oorzaak zijn. Wortelzwakte komt zowel voor bij korte als lange rassen. Bij legering door stengelzwakte breken of knikken de groene stengels op ongeveer een meter boven de grond.
Stengelzwakte verschilt van stengelrot, waarbij de voze stengelvoet omknikt. Meer dan 10 % gelegerde planten bij de oogst wordt in het algemeen als bezwaarlijk ervaren.

Gebruik van korrelmaïsrassen voor CCM en MKS

Natte korrelmaïs (CCM) wordt geoogst bij een drogestofgehalte van ongeveer 60 %. Soms wordt, naast korrels, een beperkt deel van de spil mee geoogst. Het gehele product wordt gemalen en is door middel van inkuilen goed te bewaren. Als het drogestofgehalte lager is dan 50 %, kan het vermalen problemen geven.

Voor maïskolvenschroot of MKS wordt de gehele kolf (kolf + spil + schutbladeren), de kolfsteel en soms een stukje van de stengel en wat blad geoogst. Het tijdstip van oogsten is minder afhankelijk van het drogestofgehalte dan bij korrelmaïs of CCM.
Bij de keuze van rassen voor CCM en MKS spelen ongeveer dezelfde criteria als bij korrelmaïs, doch rassen met een lagere vroegrijpheid (categorie halflaat tot laat) zijn zeker niet nadelig. Daarnaast zijn het spilaandeel en de kolfopbrengst (korrel + spil) belangrijk. Deze twee kenmerken zijn berekend op de verse massa.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.