Grassoorten en typen

Algemene landbouwkundige waardering

Om de verschillen in landbouwkundige waarde tussen de soorten te kunnen vergelijken zijn in onderstaande tabel de voornaamste soorteigenschappen weergegeven.

De keuze van de in te zaaien soort(en) steunt vooral op de combinatie van gewenste eigenschappen: productiviteit, smakelijkheid, soepelheid in de uitbating, voederwaarde en persistentie. Variatie in kenmerken, zoals weergegeven in onderstaande tabel, binnen de rassen per soort is mogelijk (zie tabellen Engels raaigras en Italiaans raaigras en Westerwolds raaigras). Persistentie is voor blijvend grasland een zeer belangrijke eigenschap en is vooral afhankelijk van de langleefbaarheid, de wintervastheid en de concurrentiekracht tegenover de mede uitgezaaide soorten en de oorspronkelijke flora.

Vergelijkende tabel van kenmerken van grassoorten

Typen

De gemiddelde doorschietdatum of gemiddelde datum van aarvorming is voor de meeste rassen in de rassenbeschrijving weergegeven (tabellen Engels raaigras en Timothee en Italiaans raaigrasWesterwolds raaigras) en komt overeen met de datum waarop 3 aarpunten zichtbaar zijn bij 50 % van de planten.

Van bepaalde soorten heeft men op basis van de doorschietdatum vroege en late rassen geselecteerd. Soms worden de vroege rassen hooitypen en de late rassen weidetypen genoemd. Het vroeg of laat zijn van een ras wordt bepaald door vroege of late stengelvorming (doorschieten) en dit onder invloed van de daglengte. Onderstaande figuur toont dat Rietzwenkgras en Veldbeemdgras als eerste in aar komen, gevolgd door Kropaar, Beemdlangbloem, Italiaans raaigras en Timothee. Rassen Engels raaigras vertonen een grote spreiding in datum van aarvorming en worden daardoor opgedeeld in vroege, tussen en late types.

Vroege rassen hebben een vlottere voorjaarsontwikkeling maar de tijdspanne tussen gepast inscharen en doorschieten is zeer beperkt in de eerste twee omlopen. Na het doorschieten neemt de smakelijkheid af en nemen de weideresten toe. Maaigebruik in het voorjaar is bij deze groep bijna noodzakelijk om een goede grasbenutting te hebben. De tussen- en late types bieden ruimere mogelijkheden tot begrazing en kunnen ook gemaaid worden: zij zijn zeer soepel in gebruik.

Gebruik

De keuze van de in te zaaien soort(en) is in de eerste plaats afhankelijk van de toekomstige gebruiksduur en -wijze. Volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden qua gebruiksduur en -wijze en welke grassoorten telkens gebruikt kunnen worden.

Soortkeuze in functie van gebruik

Gebruiksduur Gebruikswijze Soorten
1 jaar
1 jaar
Maaigebruik
Maaigebruik
Westerwolds raaigras
Italiaans raaigras
1-2 jaar
1-2 jaar
1-2 jaar
Maaigebruik
Maaigebruik
Maaigebruik
Italiaans raaigras
Gekruist raaigras (2 jaar)
Festulolium (2 jaar)
Meer dan 2 jaar
Meer dan 2 jaar
Meer dan 2 jaar
Meer dan 2 jaar
Meer dan 2 jaar
Meer dan 2 jaar
Meer dan 2 jaar
Uitsluitend maaien
Uitsluitend maaien
Uitsluitend maaien
Uitsluitend maaien
Uitsluitend maaien
Uitsluitend maaien
Uitsluitend maaien
Gekruist raaigras (3 jaar)
Festulolium (3 jaar)
Engels raaigras
Beemdlangbloem
Timothee
Rietzwenkgras
Kropaar
Meer dan 2 jaar
Meer dan 2 jaar
Meer dan 2 jaar
(overwegend) begrazen
(overwegend) begrazen
(overwegend) begrazen
Engels raaigras
Timothee
Beemdlangbloem + Veldbeemdgras + Witte klaver

Keuze van de grassoort en bemestingslimieten

Door het opleggen van bemestingsnormen wordt de totale N-bemesting beperkt en wordt in bepaalde gebieden (o.a. waterwingebieden) de uitbating minder intensief. Onder deze voorwaarden komen mengsels met Timothee, Beemdlangbloem en witte klaver opnieuw in de belangstelling.

Bij onderzoek van meerdere rassen van Engels raaigras bij twee verschillende N-niveaus op twee locaties in Vlaanderen is gebleken dat de volgorde van de rassen betreffende de DS-opbrengst niet werd beïnvloed door het bemestingsniveau. Dit betekent dat de opbrengstgegevens van de beschrijvende rassenlijst bij Engels raaigras zowel geldig zijn bij een intensieve als bij een extensieve graslanduitbating.

©Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - - Contact
Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.